WAKACYJNY PORZĄDEK NIEDZIELNYCH MSZY ŚWIĘTYCH

  • kościół parafialny Trójcy Świętej o godz. 7.30; 9.30; 11.00 i 19.30
  • kaplica Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 7.30
  • Sękowice, kościół Świętej Rodziny o godz. 8.45
  • nie ma Mszy św. w ciągu tygodniu w kaplicy NSPJ i w Sękowicach

Maksymilian MISJA 47

W tym roku przypada 85-rocznica pobytu o. Maksymiliana M. Kolbe 
w obozie jenieckim Stalag IIIB Amtitz (dzisiejsze Gębice/Gubina).
W związku z tym w całym Dekanacie, szczególnie w Gębicach odbędą się różne wydarzenia. Część inicjatyw miała miejsce w ubiegłym roku,
w tym będzie tylko rozszerzona na większą skalę.
Wydarzenie z 21 września zostało przez ks. bpa Tadeusza Lityńskiego podniesione do rangi diecezjalnej.
Jubileusz jest okazją do przygotowania się do Roku Świętego 2025 r.
Powstała strona poświęcona o. Maksymilianowi i obozowi.
Szczegóły: https://maksymilian-misja47.pl/

Zachęcamy do wysłuchania materiału o o. Maksymilianie, który został zrobiony przez dwóch księży Piotrów:
Część 1. Wywiad o św Maksymilianie Marii Kolbe (youtube.com)
Część 2. Rozmowa o św. Maksymilianie w obozie w Amtitz (dzisiejsze Gębice) (youtube.com)

BLISTER Z MEDALEM - Maksymilian Misja 47

W kaplicy Matki Bożej, pamiątkowe medale Maksymilian-Misja 47 w formie cegiełki z okazji
85 rocznicy pobytu o. Maksymiliana w obozie w Amtitz.
Cena cegiełki
20zł lub większej,
jeżeli ktoś chce wesprzeć działania związane z organizowaniem jubileuszu.

PIELGRZYMKI AUTOKAROWE 2024

Zapisy w zakrystii.

brak wolnych miejsc, tylko lista rezerwowa
12 wolnych miejsc z 58
brak wolnych miejsc, tylko lista rezerwowa

KÓŁKO IKONOGRAFICZNE ŚW. ŁUKASZA


dla dzieci i młodzieży
nauka pisania ikon
spotkania w poniedziałki w godz. 14.30-16.00 w domu katechetycznym (z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych)

RODO

Informujemy, że Parafia pw. Trójcy Świętej w Gubinie  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

1.     Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymsko – katolicka pw. Trójcy Świętej w Gubinie

2.     Możliwość kontaktu z administratorem:

• korespondencyjnie na adres: ul. Królewska 1 66-620 Gubin

• telefonicznie: pod numerem 68 359 44 01

• parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

3.     Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. przynależność do grupy parafialnej.

4.     Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.

5.     Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba która ukończyła lat 18, której dane dotyczą, za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.

6.     Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

7.     Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w   art. 12 Dekretu,

• usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.

8.     Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.

9.     Wizerunek:

• Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,

• wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, Plac Powstańców Wlkp 1, 65-075  Zielona Góra – kuria@diecezjazg.pl, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl.